Mörkölän hakkuut ja tuulivoimaa

Kirjoittaja

Enni Niittykangas

Elokapina ja Luonto-Liiton Metsäryhmä ovat saaneet omassa somekuplassani huomattavaa näkyvyyttä vastustamalla metsähakkuita Hyrynsalmen Mörkölässä. Metsähallitusta vaaditaan luopumaan hakkuista ja kantamaan vastuunsa luontokadosta. Metsänsuojeluryhmien mukaan Mörkölässä hakattava alue on liito-oravan elinaluetta ja arvokasta luontometsää.

Mörkölän 6,9 hehtaarin alue on saanut mielestäni yllättävän paljon näkyvyyttä. Varsinkin, kun vertaan luontoarvoa samoille seuduille rakentuviin Otsotuuli Oy:n 770 hehtaarin ja sen välittömään läheisyyteen Prokon 700 hehtaarin kokoisiin tuulivoimala-alueisiin. 

Mörkölän metsää hyödynnetään mitä luultavimmin rakentamisessa, huonekaluissa, pakkausmateriaaleissa tai erilaisissa muovia korvaavissa biomateriaaleissa. Lähialueen tuulivoimapuistot puolestaan mukautuvat energiasektorin tarpeisiin. Voimme surra Mörkölän metsien kohtaloa ja samanaikaisesti suositella ekologista sähköä. Toimimme ristiriitaisesti, koska muodostamme mielipiteitä nopean ajattelun varassa. Ei edes voi olettaa, että meillä olisi käsissämme kaikki maailman tieto, mutta voimakas vastakkainasettelu koituu ekologisen jälleenrakentamisen esteeksi.

Kainuun vaaramaisema
Hyrynsalmen kuntaan on vireillä yhteensä kolme eri tuulivoimalapuistohanketta

Tuulivoimala-alueen rakennus

Lumivaaran tuleva tuulivoimala-alue sijaitsisi Mörkölän metsistä noin 15 km päässä. Alueelle nousisi molempien toimijoiden siivellä yhteensä 17 tuulivoimalaa.

Tuulivoimala-alueet ovat laajoja, mutta siitä rakennetaan vain muutama prosentti. Rakennettavat perustus- ja huoltoalueet vaativat tilaa noin 0,3 hehtaaria / voimala, eli yhteensä noin 5,1 hehtaaria. Lisäksi nosturipuomin kokoamista varten puustoa raivataan noin 150 x 5 metrin alueelta.

Pelkät voimalat eivät kuitenkaan riitä. Niiden lisäksi tarvitaan tieyhteyksiä jokaiselle tuulivoimalalle. Tiet rakennettaisiin osittain alueen nykyisten teiden, mutta myös uusien teiden varaan. Tuulipuiston keskelle tarvitaan sähköasema, jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muutetaan siirtojännitteeseen. Jotta voimme ostaa koteihimme ekologista sähköä, sähkönsiirtoon tarkoitetulle voimajohdolle tarvitaan puuton 26-30 metriä leveä johtoaukea sekä molemmin puolin 10 metrin reunavyöhykkeet, joissa puuston kasvua on rajoitettu.

Tuulivoimalan teknisen käyttöiän arvioidaan olevan vain 20-30 vuotta, mutta koneistoja uusimalla käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Kaapeleiden käyttöikä on 30 vuotta. Tämän jälkeen perustuksen purku edellyttäisi betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja vaatisi runsaasti työvoimaa. Tämän vuoksi tuulivoimala toimijat ovat arvioineet, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäävät pienemmiksi, jos perustuslaatta jätetään paikoilleen ja maanpäälliset osat maisemoidaan. Poistetut kaapelit ja metallit voidaan kierrättää, mutta syvälle ulottuvien maadoitusjohtimien poistoa ei pidetä merkityksellisenä. 

Tuulivoimalat tarvitsevat huolto- ja rakennustilaa, mutta voimaloiden vaikutusalue on laajempi. Vaikutuksia ovat mm.
tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen ja varjonmuodostuminen.

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset ja hyödyt

Molempien tuulivoimapuistojen rakentaminen edellyttää seikkaperäisiä selvityksiä  hankkeiden vaikutuksista ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Niitä lukiessa olo on mitätön ja on aika nostaa kädet ilmaan, myöntäen tietämättömyyteni aiheiden äärellä. Siitäkin huolimatta, että somessa voisi kertoa tuulivoimalahankkeen heikentävän liito-oravien ja rauhoitettujen sinipyrstöjen elinolosuhteita.   

Kainuun vaaramaisema
Lumivaaran tuulivoimat tulevat muuttamaan esteettistä luonnonmaisemaa tuulivoimaloiden noustessa horisonttiin

Energian kulutuksemme ei tule vähenemään ja saadaksemme ekologisesti kestävää energiaa täytyy hahmottaa kokonaiskuva. Tuuli on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti. Rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat paljon luonnonvaroja, mutta 3–9 kuukaudessa tuulivoimala on tuottanut enemmän energiaa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja purkuun kuluu yhteensä. Voimalan tehtyä tehtävänsä lähes 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään. 

Tarkastellessani kokonaisuutta joudun antamaan periksi ja ymmärtämään hankkeen edut, vaikka esteettisen ja kulttuurihistoriallisen maiseman rikkoutuminen sattuvat sisimpääni. Jossain se on tehtävä, jos tahdomme lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Lue lisää
Lue lisää
Instagram
YouTube

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.